Home

Welcome to your new site.

Welcome to your new site! You can edit this page by clicking on the Edit link. For more information about customizing your site check out http://learn.wordpress.com/

Latest from the Blog

Mạng xã hội – Chúng ta đang tiến hoá để cô đơn?

Hồi 2006, thời mà Yahoo 360! bắt đầu biết đến sự xuất hiện ở Việt Nam. Tôi được giới thiệu đến blog qua một người bạn với lí do là có nhiều người nổi tiếng và “girl xinh” trên đó lắm! Một phần vì tò mò, một phần cũng muốn theo kịp “trend thời đại”Đọc tiếp “Mạng xã hội – Chúng ta đang tiến hoá để cô đơn?”

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Bắt đầu